ۻ
[28.10.1987]   . :

, 28 1987 .

 

 

 

 

 , . :     (, , , , , , , , ,  .), Vladimir Vysocki. :  , , 28 1987 .   . .   . ,  . .

 

 

 

 

 

  ::     ::     ::     ::     ::     ::     ::     ::     ::     ::     ::     ::     ::   ۻ   ::     ::     ::